Zoeken naar:
Welkom bezoeker,
[Inloggen | Registreren]
 
  Beginpagina     FG     Diversen     Navicraft     RCMK     Tweedehands     Traxxas     Boot onderdelen     stickers     LOSI 5IVE-T     Tiger King     Cocr propelors     opruiming     Navicraft     Verzending     Aanbiedingen:  
Winkelwagen:
Je winkelwagentje is leeg
0Producten in de winkelwagen:
0.00Totaal:
 
Aanbiedingen:
 1. ZENOAH MOTOR G240RC
  Tijdelijk voordeel 42.50
 2. ZENOAH MOTOR G270RC
  Tijdelijk voordeel 14.00
 3. Revisie set G270
  Tijdelijk voordeel 12.99
 4. Revisie set G270
  Tijdelijk voordeel 12.99
 
Winkel informatie:
Producten: 3045
Categorieen: 125
Prijzen: incl 21% BTW
 
Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Bigscalewebshop: de gebruiker van deze algemene voorwaarden
B. Consument: wederpartij van de Bigscaleshop die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
C. Afnemer: wederpartij van de Bigscaleshop handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf
D. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Bigscaleshop en consument/afnemer.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van www.bigscaleshop.nl en op alle met wederverkoper van producten van de Bigscaleshop gesloten overeenkomst.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod door de consument / afnemer en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van de bestelling via de internetsite van de Bigscaleshop. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Bigscaleshop de bestelling in behandeling heeft genomen.
3.2 Er geldt geen minimum bestelbedrag voor consument / afnemer. De Bigscaleshop heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals vooruitbetaling of verzending onder rembours, te verbinden.
3.3 Na het in behandeling nemen van de geplaatste bestelling wordt z.s.m. een factuur met de geldende kortingspercentage naar consument / afnemer gemaild.
3.4 De Bigscaleshop is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden indien hij gegronde redenen heeft te vrezen dat de consument / afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Deze grond kan zijn een concrete en recente negatieve ervaring van de Bigscaleshop met consument / afnemer.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn inclusief 21% B.T.W., exclusief kosten van verpakking, vervoer, verzending, verzekering en wettelijke bijdrage.
4.2 De prijzen luiden in Euro, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
4.3 De op de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud.
4.4 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is de Bigscaleshop bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
4.5 De Bigscaleshop is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

Artikel 5 Betaling en incasso

5.1 Betaling kan geschieden op de volgende manieren:
A. Vooruitbetaling: consument / afnemer kan het totaalbedrag overmaken op bankrekeningnummer 62.67.15.970 t.n.v. Bigscale (Noord-Holland) te Zuid Scharwoude, met vermelding van het bestelling-ID nummer.
B. Contant: Consument / afnemer kan het verschuldigde bedrag contant voldoen bij afhaling van de producten.
C. Consument / afnemer kan het verschuldigde bedrag per pin transactie voldoen bij afhaling van de producten.
D. Consument / afnemer kan het verschuldigde bedrag, indien dit schriftelijk overeen is gekomen tussen partijen, voldoen bij aflevering.
5.2 In geval van wanbetaling van de consument / afnemer draagt de Bigscaleshop na het verstrijken van een redelijke termijn, haar vordering over aan haar incassobureau Nedincasso B.V. en heeft daarmede het recht om de in redelijkheid gemaakte incassokosten te vermeerderen met de wettelijke rente.
5.3 Indien consument / afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is deze van rechtswege in verzuim. Consument / afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat consument / afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
5.4 Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte komen voor rekening van consument / afnemer.
5.5 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van consument / afnemer.

Artikel 6 Levering

6.1 Levering door de Bigscaleshop vindt plaats door afgifte aan de eerste vervoerder of bij afhaling door consument / afnemer.
6.2 Alle leveringen van de Bigscaleshop worden bezorgd door TNT post.
6.3 Verzendingen geschieden voor rekening en risico van consument /afnemer. De Bigscaleshop regelt de wijze van verzending.
6.4 De Bigscaleshop levert de bestelling zoals op de internetpagina is vermeld.
6.5 Verzending vindt plaats binnen 2 werkdagen na ontvangst van betaling.
6.6 Overschrijding van enige leveringstermijnen geeft consument/ afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
6.7 De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders is overeengekomen. Indien deze levertijd niet kan worden gehanteerd door welke omstandigheden dan ook zal de Bigscaleshop de consument / afnemer hiervan op de hoogte stellen. Beide partijen zijn dan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
6.8 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, kan de Bigscaleshop (indien consument / afnemer dit wenst) een zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar ander artikel leveren.
6.9 Indien een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd kan de consument / afnemer dit binnen 14 dagen aan de Bigscaleshop melden, en wordt de aflevering eventueel op de kosten van de Bigscaleshop aangevuld of opnieuw verricht.

Artikel 7 Retourrecht

7.1 Consument / afnemer heeft het recht binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling de levering te retourneren. Teruggezonden artikelen dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Ongefrankeerde pakketten worden niet geaccepteerd door de Bigscaleshop, deze worden geweigerd of de kosten worden bij de consument /afnemer in rekening gebracht. Ook pakketten onder rembours worden zonder voorgaand overleg geweigerd.
7.2 Consument / afnemer dient ten allen tijde contact op te nemen met de Bigscaleshop indien deze één of meerdere artikelen wil retourneren.
7.3 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt de Bigscaleshop de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend- en verzekeringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.
7.4 Wanneer de door de Bigscaleshop afgeleverde artikelen niet binnen de ‘zichttermijn’ van artikel 8.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.
7.5 Retourzending van artikelen is voor eigen risico van consument / afnemer. De Bigscaleshop adviseert consument / afnemer dan ook bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.

Artikel 8 Garantie

8.1 De Bigscaleshop garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende drie maanden na aflevering. Indien gewenst kan de Bigscaleshop consument / afnemer vragen het product op te sturen voor inspectie van de aard en de oorzaak van het defect. Dit dient altijd voldoende gefrankeerd te gebeuren.
8.2 De verzendkosten voor het sturen van een nieuw of gerepareerd artikel zijn voor kosten van de koper. Let op: De Bigscaleshop is niet aansprakelijk voor defecten tijdens het vervoer. Indien gewenst kan consument/ afnemer de producten met verhoogd aansprakelijkheid versturen zodat alle schade te verhalen is op de vervoerder.
8.3 Garantie- aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per e-mail bij de Bigscaleshop worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
8.4 De Bigscaleshop zal het artikel repareren, vervangen of vergoeden indien er aan de in 8.3 gestelde voorwaarden is voldaan.
8.5 Deze garantie is niet van toepassing indien:
A. er wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht;
B. er sprake is van gebreke die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik;
C. het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
D. De Bigscaleshop niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld de klacht te onderzoeken en het gebrek eventueel te herstellen;

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van de Bigscaleshop met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.
9.2 Consument / afnemer vrijwaart de Bigscaleshop voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Bigscaleshop toerekenbaar is.
9.3 De Bigscaleshop is niet aansprakelijk voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
9.4 Indien de Bigscaleshop in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt zij slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag van de terzake doende factuur.

Artikel 10 Overmacht

10.1 De Bigscaleshop en consument / afnemer kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop de Bigscaleshop geen invloed kan uitoefenen, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

Artikel 11 Ontbinding

11.1 De Bigscaleshop is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
A. consument / afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
B. na het sluiten van de overeenkomst de Bigscaleshop ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument / afnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument / afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
11.2 Voorts is de Bigscaleshop bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 12 Geschillen

12.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.
12.3 Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de Nederlandse rechter.

Artikel 13 Slotbepaling

Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar.


Valuta:
 
Taalkeuze:
 
Mailing Lijst:
Voeg je toe aan onze mailinglist hieronder:
E-mail:
 
Powered by CubeCart
Copyright Devellion Limited 2006. All rights reserved.